Top ■ KEK Home ■ Japanese ■ 

Staff

Head, Professor
Toru OGITSU
Professor
Tatsushi NAKAMOTO
Associate Professor
Nobuhiro KIMURA
Associate Professor
Ken-ichi SASAKI
Associate Professor
Takayuki TOMARU
Associate Lecturer
Michinaka SUGANO
Associate Lecturer
Masami IIO
Assistant Professor
Hiroshi YAMAGUCHI
Assistant Professor
Kento SUZUKI
Engineering Counselor
Ken-ichi TANAKA
Engineer
Hirokatsu OHHATA
Engineer
Masahisa IIDA
Engineer
Noriyuki KUROSAWA
Engineer
Yukiko IKEMOTO
Associate Engineer
Ryutaro OKADA
Technical Associate
Naoto TAKAHASHI
Senior Fellow
Akio TERASHIMA
Assistant Technical Staff
Shigekatsu SUGAWARA


1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801 Japan 
TEL:029-864-5459 
FAX:029-864-3209