Top ■ KEK Home ■ Japanese ■ 

Staff

Head, Professor
Toru OGITSU
Professor
Tatsushi NAKAMOTO
Associate Professor
Nobuhiro KIMURA
Associate Professor
Ken-ichi SASAKI
Associate Professor
Takayuki TOMARU
Associate Lecturer
Michinaka SUGANO
Associate Lecturer
Masami IIO
Assistant Professor
Hiroshi YAMAGUCHI
Assistant Professor
Kento SUZUKI
Engineering Counselor
Ken-ichi TANAKA
Engineer
Hirokatsu OHHATA
Engineer
Masahisa IIDA
Engineer
Noriyuki KUROSAWA
Associate Engineer
Ryutaro OKADA
Technical Associate
Naoto TAKAHASHI
Senior Fellow
Akio TERASHIMA
Senior Fellow
Shigekatsu SUGAWARA


1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801 Japan 
TEL:029-864-5459 
FAX:029-864-3209